Browsing by Author พูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 17 of 17
Issue DateTitleAuthor(s)
2561การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือนพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; วิสันต์ ปิ่นสุวรรณ์, 2527-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
2546คุณลักษณะของครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตากสมเดช สิทธิพงศ์พิทยา, อาจารย์ที่ปรึกษา; พูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุจิตรา หังสพฤกษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุพรรัตน์ วัชระนฤมล, 2502-
2549บทบาทของครอบครัวในการอบรมขัดเกลาทางสังคมแก่นักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7วรรณภา โพธิ์น้อย, อาจารย์ที่ปรึกษา; พูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุจิตรา หังสพฤกษ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; พักตร์พิมล ลิ้มเจริญ, 2499-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2550บทบาทของบิดามารดาตามคาดหวังและการปฏิบัติจริงในมุมมองของ นักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดอุดรธานีพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; จิตตินันท์ เดชะคุปต์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; รมยาณี บุรุษภักดี, 2494-
2551ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์พูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ปาริฉัตร ช้างสิงห์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; นลินี มีผิว, 2521-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2552ปัจจัยด้านบุคคลและครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมความรับผิดชอบต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์อายุต่ำกว่า 20 ปี จังหวัดจันทบุรีพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; เพ็ญภักดิ์ สุขสิงห์, 2510- 2510-
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการลงทุนของครอบครัวบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดตราดพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุชาดา สถาวรวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; เตือนใจ อธิเวสส์, 2510-
2553ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของครอบครัวข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดศรีสะเกษพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุชาดา สถาวรวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; มุจลินท์ วงศ์ใหญ่, 2519-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเลือกซื่้ออาหารปลอดสารปนเปื้อนของครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทราพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; จิระภรณ์ ตันติชัยรัตนกูล, อาจารย์ที่ปรึกษา; ณัฐปนนท์ สิงห์ยศ, 2509-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2553ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของครอบครัว จังหวัดจันทบุรีพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุวพัชร ฤทธิโสม, 2506-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อรายจ่ายของครอบครัวข้าราชการครู สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3พูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุชาดา สถาวรวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; นงคราญ สมบัติหลาย, 2511-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อหนี้สินของครอบครัวพนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุชาดา สถาวรวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ปิยรัตน์ พรหมงาม, 2521-
2546ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการรายได้ของครอบครัวข้าราชการครู สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (R.I.T.) ภาคเหนือพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุชาดา สถาวรวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังสุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; เกษรา มานันตพงศ์, 2501-
2546ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการจัดการเงินกู้ยืมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของครอบครัวที่กู้ยืมเงินในอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุชาดา สถาวรวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุดา แป๊ะป๋อง, 2506-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2551ปัญหาหนี้สินและแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของครอบครัวเกษตรกรรมบ้านอุดมพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุชาดา สถาวรวงศ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; วันเพ็ญ พรินทรากูล, 2506-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2550พฤติกรรมการกินอาหารของครอบครัวที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการของนักเรียนวัยรุ่นในจังหวัดอุทัยธานีพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; ปาริฉัตร ช้างสิงห์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; วฤษดี โพธีรศักดิ์, 2510-
2550ลักษณะการสนับสนุนของครอบครัวและสังคมต่อความสำเร็จในการเลิกดื่มสุราของผู้ติดสุราพูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุภมาส อังศุโชติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สมศรี ไชยภารมณ์, 2511-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา