Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 9689  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2015Decision rules in cost-effectiveness/cost-utility analysis of healthcare programsOrapan Srisawalak, Independent Advisor; Udomsak Saengow, 1986-; Sukhothai Thammathirat Open University. School of Economics
2019Factor affected to the success of ASEAN children news center (CAN)Kamolrat Intaratat, advisor; Chantana Thongprayoon, advisor; Rachapol Suwannachot, 1969-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2504การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่องการคูณโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรมิตรพิทยา จังหวัดชัยภูมิจันตรี คุปตะวาทิน, อาจารย์ที่ปรึกษา; ธนพร คำป้อง, 2504-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2506ผลการใช้นิทานที่มีต่อทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ดง จังหวัดลำพูนผุสดี กุฏอินทร์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ดวงเดือน ขันตี, 2506-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2514การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องภาษาถิ่นอุตรดิตถ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในจังหวัดอุตรดิตถ์วรรณา บัวเกิด, อาจารย์ที่ปรึกษา; จีรนันท์ แก้วบุญมา, 2514-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
2538การศึกษาผลสัมฤทธิ์และเจตคติ ต่อการเขียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียน เชิงสร้างสรรค์ และแบบฝึกการเรียนที่ครูเป็นผู้กำหนด เนื้อเรื่องผุสดี กุฎอินทร์, อาจารย์ที่ปรึกษา; จันตรี คุปตะวาทิน, อาจารย์ที่ปรึกษา; บุญศรี พรหมมาพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา; นเพ็ญ เนียมสุข, 2500-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538ความสัมพันธ์ของการวินิจสารร้อยกรองรูปแบบใหม่ กับการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาศรีสุดา จริยากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา; ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สมคิด พรมจุ้ย, อาจารย์ที่ปรึกษา; ดำรง ญาณจันทร์, 2497-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538การสร้างประมวลการสอนรายวิชา ส 072 ท้องถิ่นของเรา 2 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราชสิริวรรณ ศรีพหล, อาจารย์ที่ปรึกษา; ภณิดา มาประเสริฐ, อาจารย์ที่ปรึกษา; สมพุทธ ธุระเจน, อาจารย์ที่ปรึกษา; พานิช จันทวี, 2504-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538แบบจำลองศูนย์สื่อการศึกษาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในภาคใต้ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ประศักดิ์ หอมสนิท, อาจารย์ที่ปรึกษา; มานะ รักษ์วงศ์, 2506-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดย การใช้หนังสือการ์ตูนประกอบการสอน กับการสอนตามคู่มือ ครูของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา, อาจารย์ที่ปรึกษา; ชูศักดิ์ เพรสคอทท์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ประจวบจิตร คำจัตุรัส, อาจารย์ที่ปรึกษา; ยุคลธร สังข์สอน, 2510-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และเจตคติต่อวิชาคณิตสาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สอนซ่อมเสริมโดยวิธีเรียนแบบ ร่วมมือและวิธีเรียนตามปกติธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, อาจารย์ที่ปรึกษา; ศิรวิทย์ กุลโรจนภัทร, อาจารย์ที่ปรึกษา; วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อาจารย์ที่ปรึกษา; ปัญญา จินะปัญญา; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538การสร้างประมวลการสอนรายวิชา ส 071 ท้องถิ่นของเรา 1 สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดนครศรีธรรมราชสุมนทิพย์ บุญสมบัติ, อาจารย์ที่ปรึกษา; กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา; สมพุทธ ธุระเจน, อาจารย์ที่ปรึกษา; พิทักษ์ เชิญทอง, 2510,-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538การพัฒนาแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, อาจารย์ที่ปรึกษา; วันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, อาจารย์ที่ปรึกษา; คมกฤษณ์ บุญเจริญ, 2502-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538ชุดการสอนร้องเพลงวิชาศิลปะกับชีวิตสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโดยใช้คาราโอเกะเป็นสื่อหลักนิคม ทาแดง, อาจารย์ที่ปรึกษา; ธนิศ ภู่ศิริ, อาจารย์ที่ปรึกษา; โชดก เก่งเขตรกิจ; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538บทเรียนโปรแกรมการ์ตูนประกอบเสียงเรื่องพระพุทธศาสนากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตสำหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2บุญเลิศ ส่องสว่าง, อาจารย์ที่ปรึกษา; ประศักดิ์ หอมสนิท, อาจารย์ที่ปรึกษา; พัฒนา สมุทรสาร; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538ผลของการใช้วิธีสอนอ่าน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะและความสนใจในการเขียนเรื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร จังหวัดสุรินทร์ศรีสุดา จริยากุล, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุมาลี สังข์ศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา; เสาวลักษณ์ รัตนวิชช์, อาจารย์ที่ปรึกษา; อติภรณ์ ลิขสิทธิ์; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538บทบาทของผู้บริหารในการนิเทศภายในด้านวิชาการ กับขวัญของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถม ศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีนรา สมประสงค์, อาจารย์ที่ปรึกษา; โกศล มีคุณ, อาจารย์ที่ปรึกษา; วรรณา โพธิ์น้อย, อาจารย์ที่ปรึกษา; ถวิล ทิมมา, 2492-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอน มินิคอร์สกับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. ของโรงเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ปราณี สังขะตะวรรธน์, อาจารย์ที่ปรึกษา; สุจินต์ วิศวธีรานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา; กัญจนา ลินทรัตนศิริกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา; องอาจ วัชเรนทร์วงศ์; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538ชุดการสอนเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้เทปบันทึกภาพเป็นสื่อหลักปรีชา วิหคโต, อาจารย์ที่ปรึกษา; ทิพย์เกสร บุญอำไพ, อาจารย์ที่ปรึกษา; อังสนา พิไสยสามนต์เขต, 2499 -; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
2538การแก้ปัญหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ต่ำ โดยการสอนซ่อมเสริมเป็นกลุ่ม ในโรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ประพนธ์ เจียรกูล, อาจารย์ที่ปรึกษา; สมคิด พรมจุ้ย, อาจารย์ที่ปรึกษา; ยุทธชัย รัตนพงษ์เพียร, 2498-; มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา