กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1876
ชื่อเรื่อง: การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือน
ชื่อเรื่องอื่นๆ: The development of family manual for household waste management
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา
วิสันต์ ปิ่นสุวรรณ์, 2527-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม--การศึกษาเฉพาะกรณี
การกำจัดขยะ
การศึกษาอิสระ--การพัฒนาครอบครัวและสังคม
วันที่เผยแพร่: 2561
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บทคัดย่อ: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือน วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อทางเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งจากผลการสัมภาษณ์ความรู้ครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือน จากตัวแทนของครอบครัว จํานวน 20 ราย เพื่อนำผลที่ได้รับมากําหนดโครงสร้างและขอบเขตเนื้อหาสำหรับการพัฒนา (ร่าง) คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน จากนั้นจึงนำร่างคู่มือดังกล่าวที่เรียบเรียงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วกลับไปให้ผู้ดูแลครอบครัวที่ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อคู่มือ และได้นำเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือครอบครัวนี้เป็นฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือนฉบับนี้ นำเสนอเนื้อหาพร้อมรูปภาพประกอบ โดยแบ่งการนำเสนอเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ครอบคลุมรายละเอียดความสำคัญของปัญหาที่ศึกษา วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล บทที่ 1 ครอบคลุมรายละเอียดบทบาทของครอบครัวกับการจัดการขยะในครัวเรือน บทที่ 2 ครอบคลุมรายละเอียดการจัดการกำจัดขยะในครัวเรือน บทที่ 3 ครอบคลุมรายละเอียดการกําจัดขยะในครัวเรือน บทที่ 4 ครอบคลุมรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน บทที่ 5 ครอบคลุมรายละเอียดการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่วนที่ 3 ครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1876
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Hum-Independent study

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม8.13 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License Creative Commons