Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3148
Title: การตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด จังหวัดชลบุรี
Other Titles: Saving decision of members of Saving Cooperative of Sattahip Naval Base Limited Chonburi Province
Authors: สุจิตรา รอดสมบุญ, อาจารย์ที่ปรึกษา
นภาพร วรรณสมบูรณ์, 2514-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ --การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสหกรณ์ --การศึกษาเฉพาะกรณี
การออมกับการลงทุน
การศึกษาอิสระ--สหกรณ์
การตัดสินใจ
Issue Date: 2564
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ปัจจัยส่วนบุคคลของสมาชิกสหกรณ์ 2) ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการการตัดสินใจออมเงิน 3) การตัดสินใจออมเงิน 4) ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการตัดสินใจออมเงิน และ 5) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์ ผลการศึกษาพบว่า 1) สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 - 50 ปี สถานภาพสมรสการศึกษาปริญญาตรี เป็นข้าราชการประจำการระยะเวลาการเป็นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป ขนาดของครอบครัว 3 - 4 คน รายได้เฉลี่ย 25,001 - 35,000 บาท/เดือน รายจ่ายเฉลี่ยมากกว่า 10,000 บาท/เดือน และจำนวนหนี้สินทั้งหมด มากกว่า 200,000 บาท 2) ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดกับการการตัดสินใจออมเงินโดยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านกายภาพ ด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลำดับ 3) การตัดสินใจออมเงินของสมาชิกส่วนใหญ่ คือ การออมเงินแบบเงินฝากออมทรัพย์ จำนวนเงินออม 1,001 - 5,000 บาท/ครั้ง จำนวนเงินออมรวม มากกว่า 200,000 บาท และวัตถุประสงค์ของการออมเงินเพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคต หรือวัยชรา 4) ความสัมพันธ์ของ ปัจจัยส่วนบุคคลกับการตัดสินใจออมเงินของสมาชิกสหกรณ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ อายุสถานภาพสมรส การศึกษา สถานภาพบุคลากร ระยะเวลาการเป็นสมาชิก รายได้เฉลี่ยรายจ่ายเฉลี่ย และจำนวนหนี้สินทั้งหมด และปัจจัยส่วนประสมการตลาดในทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจออมเงินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 5) ข้อเสนอแนะ ควรส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและควรจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อที่จะสามารถให้บริการค้า แนะนำ ตอบปัญหาต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจันและมีประสิทธิภาพ
URI: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/3148
Appears in Collections:Agri-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม15.11 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons