Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1871
Title: แนวทางการพัฒนาการบริหารเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
Other Titles: Guidelines for management development to enhance student discipline in schools under the Office of the Primary Educational Service Area, Bangkok Metropolis
Authors: กุลชลี จงเจริญ, อาจารย์ที่ปรึกษา
จุรีรัตน์ พุ่มฉายา, 2528-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี
วินัยในโรงเรียน--ไทย--กรุงเทพฯ
โรงเรียน--การบริหาร--ไทย--กรุงเทพฯ
การศึกษาอิสระ--บริหารการศึกษา
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนในสถานศึกษาดังกล่าว กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2563 จํานวน 326 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบชั้นภูมิ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียน เป็นแบบมาตรประมาณค่า มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .97 และแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาการบริหารเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) ระดับการบริหารเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย ได้แก่ การกำหนดระเบียบวินัยตามเกณฑ์ การวางแผนเพื่อศึกษากิจกรรมการพัฒนาความมีวินัยของนักเรียน การกำหนดนโยบายของโรงเรียนด้านการพัฒนาความมีวินัยของนักเรียน การมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนการจัดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้านความมีวินัยของนักเรียนโดยตรง การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อพัฒนาความมีวินัยของนักเรียน ตามลำดับ และ 2) แนวทางการบริหารเพื่อเสริมสร้างความมีวินัยของนักเรียนสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษา (1) ควรกำหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านวินัยอย่างชัดเจน (2) ควรให้ครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและตั้งเป้าหมายร่วมกัน (3) ควรกำหนดกฎเกณฑ์วินัยนักเรียนโดยใช้แนวทางการกําหนดกฎเกณฑ์ด้านวินัยของนักเรียนที่เป็นมิตร (4) ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการพัฒนาด้านความมีวินัยของนักเรียนโดยตรง (5) ควรมีการวางแผนเพื่อกำหนดกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แผนกิจกรรมพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ (6) ควรใช้หลักการพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (7) ควรจัดให้มีการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการพัฒนาความมีวินัยของนักเรียนอย่างเป็นระบบ และ (8) ควรใช้หลักการมีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1871
Appears in Collections:Edu-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม20.28 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons