Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1880
Title: พฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
Other Titles: Group decision making behaviors in administration of secondary school administrators as perceived by teachers in secondary schools, Chumphon Province, under the Secondary Education Service Area Office 11
Authors: สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร, อาจารย์ที่ปรึกษา
เกษรินทร์ สังขวิจิตร, 2530-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา--การศึกษาเฉพาะกรณี
การตัดสินใจของกลุ่ม
โรงเรียน--การบริหาร--ไทย--ชุมพร
การศึกษาอิสระ--บริหารการศึกษา
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร และ 2) เปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร จำแนกตามประสบการณ์ทำงานและวิทยฐานะของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จาก 22 โรงเรียน จำนวน 285 คน กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน จากนั้นจึงสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามพฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และมีค่าความเที่ยงเท่ากับ .96 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะทำการตรวจสอบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีการตรวจสอบความแตกต่างของเชฟเฟ ประสบการณ์ 16-20 ปี ผลการวิจัยปรากฏว่า 1) พฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลำดับพฤติกรรมตามลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการจัดการองค์การ ด้านการวางแผน ด้านการจัดการบุคลากรด้านการเป็นตัวแทนขององค์การ ด้านอำนวยการ ด้านการควบคุม และด้านนวัตกรรม ตามลำดับ 2) ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการชำนาญการมีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่ม สูงกว่าผู้บริหารที่มีวิทยฐานะเป็นผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน มีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มีพฤติกรรมการตัดสินใจโดยกลุ่มในการบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 1-5 ปี และผู้บริหารที่มีประสบการณ์ 16-20 ปี
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1880
Appears in Collections:Edu-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม14.15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons