Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1940
Title: คู่มือการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับ ธุรกิจงานให้บริการ กำจัดปลวก หนูและแมลง
Other Titles: Handbook on Occupational Health and Safety Management System ISO 45001:2018 for Pest Control Services
Authors: อภิรดี ศรีโอภาส, อาจารย์ที่ปรึกษา
วสุภัทร นันทกสิกร, 2520-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ--การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม--การศึกษาเฉพาะกรณี
ไอเอสโอ 45001:2018
การศึกษาอิสระ--การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: งานบริการกำจัดปลวก หนูและแมลง เป็นงานบริการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายกับพนักงานจากการใช้สารเคมีอันตรายในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติงาน การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทําคู่มือการจัดทําระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สําหรับธุรกิจงานให้บริการกำจัดปลวก หนูและแมลง วิธีดำเนินการศึกษาได้คัดเลือกธุรกิจงานให้บริการ กำจัดปลวก หนูและแมลงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับข้อกำหนดของระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําคู่มือการจัดทําระบบการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากคู่มือ ตำรา งานวิจัย และฐานความรู้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย แล้วดำเนินการเรียบเรียงเป็นคู่มือการจัดทำระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001:2018 สำหรับธุรกิจงานให้บริการ กำจัดปลวก หนูและแมลง จากนั้นดำเนินการตรวจสอบคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 ท่าน และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ได้คู่มือที่มีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่าการจัดทําคู่มือแบ่งออกเป็น 9 บท ประกอบด้วย (1) บทนํา (2) บริบทขององค์กร (3) ความเป็นผู้นำและความมีส่วนร่วมของพนักงาน (4) การวางแผน (5) ส่วนสนับสนุน (6) การปฏิบัติการ (7) การประเมินผลสมรรถนะการปฏิบัติงาน (8) การปรับปรุง และ (9) การรับรองระบบ พร้อมตัวอย่างเอกสารขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ตลอดจนแบบฟอร์มที่จำเป็นในการนําไปปฏิบัติงาน
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1940
Appears in Collections:Health-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม44.14 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons