Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2626
Title: คุณภาพชีวิตการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ในการปฎิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
Other Titles: Quality of working life relating the work achievement of the local administ6ration staff at Su-ngai Padi District in Naratiwat Province
Authors: จำเนียร ราชแพทยาคม, อาจารย์ที่ปรึกษา
ตัสนีม ทับคำ, 2520-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี
คุณภาพชีวิตการทำงาน--ไทย--นราธิวาส
พนักงานเจ้าหน้าที่
การศึกษาอิสระ--บริหารรัฐกิจ
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส(3) ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในอาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส และ (4) ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า (1) ระดับคุณภาพชีวิตการทางานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ระดับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านการทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย แผนงาน โครงการ (3) คุณภาพชีวิตการทำงานมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ในอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (4) ปัญหาที่พบ คือ ปัญหาสภาพแวดล้อมที่ด้านความปลอดภัย การขาดแคลนกล้องวงจรปิดและระบบไฟในสำนักงาน ส่วนข้อเสนอแนะที่พบมากที่สุดคือ ควรเพิ่มปริมาณของกล้องวงจรปิดและระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2626
Appears in Collections:Manage-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม22.82 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons