Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2635
Title: คุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง
Other Titles: Service quality of outpatient healthcare services for insured persons under section 33 social security insurance of Klaeng Hospital in Rayong Province
Authors: จำเนียร ราชแพทยาคม, อาจารย์ที่ปรึกษา
อรทัย จะตุเทน, 2523-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี
บริการลูกค้า
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
ประกันสังคม
การศึกษาอิสระ--บริหารรัฐกิจ
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง (2) ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสาหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับคุณภาพการให้บริการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง และ (4) เสนอแนะแนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับคุณภาพการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกับคุณภาพการให้บริการสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง เป็นความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ (4) แนวทางพัฒนาคุณภาพการให้บริการ คือ ควรปรับปรุงพฤติกรรมการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้ม การเอาใส่ ผู้รับบริการ ควรจัดให้มีเครื่องมือแพทย์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความเพียงพอต่อการให้บริการ และควรเพิ่มปริมาณที่จอดรถ
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2635
Appears in Collections:Manage-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม14.4 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons