Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2637
Title: การพัฒนากำลังพลของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
Other Titles: Human resource development of Disaster Relief training Center, Armed Forces Development Command, Royal Thai Armed Forces
Authors: จำเนียร ราชแพทยาคม, อาจารย์ที่ปรึกษา
ศิรวดี ทับทิมทอง, 2530-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี
การพัฒนากำลังคน
การพัฒนาบุคลากร
การศึกษาอิสระ--บริหารรัฐกิจ
Issue Date: 2563
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการพัฒนากำลังพลของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนากำลังพลของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย และ (3) แนวทางการพัฒนากำลังพลในอนาคตของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ผลการศึกษาพบว่า (1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันในการพัฒนากำลังพลของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (2) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับสูงต่อการพัฒนากำลังพลของศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านผู้ปฏิบัติงาน และปัจจัยด้านผู้บริหารระดับสูง และ (3) แนวทางการพัฒนากำลังพลในอนาคต คือ ควรจัดทำแผนการพัฒนากำลังพลของหน่วยอย่างชัดเจน แผนพัฒนาอาชีพ ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย และประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลในหน่วยทราบถึงความสาคัญของการพัฒนากำลังพล
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/2637
Appears in Collections:Manage-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม13.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons