Please use this identifier to cite or link to this item: https://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1876
Title: การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือน
Other Titles: The development of family manual for household waste management
Authors: พูนศิริ วัจนะภูมิ, อาจารย์ที่ปรึกษา
วิสันต์ ปิ่นสุวรรณ์, 2527-
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Keywords: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์--การศึกษาเฉพาะกรณี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม--การศึกษาเฉพาะกรณี
การกำจัดขยะ
การศึกษาอิสระ--การพัฒนาครอบครัวและสังคม
Issue Date: 2561
Publisher: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Abstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือน วิธีการศึกษา ผู้ศึกษาได้รวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาสาระข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือน จากเอกสารและสิ่งพิมพ์ สื่อทางเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมทั้งจากผลการสัมภาษณ์ความรู้ครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือน จากตัวแทนของครอบครัว จํานวน 20 ราย เพื่อนำผลที่ได้รับมากําหนดโครงสร้างและขอบเขตเนื้อหาสำหรับการพัฒนา (ร่าง) คู่มือการจัดการขยะในครัวเรือน จากนั้นจึงนำร่างคู่มือดังกล่าวที่เรียบเรียงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วกลับไปให้ผู้ดูแลครอบครัวที่ศึกษาแสดงความคิดเห็นต่อคู่มือ และได้นำเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขคู่มือครอบครัวนี้เป็นฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาคู่มือครอบครัวในการจัดการขยะครัวเรือนฉบับนี้ นำเสนอเนื้อหาพร้อมรูปภาพประกอบ โดยแบ่งการนำเสนอเนื้อหาเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ครอบคลุมรายละเอียดความสำคัญของปัญหาที่ศึกษา วัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยรายละเอียดเนื้อหาของข้อมูล บทที่ 1 ครอบคลุมรายละเอียดบทบาทของครอบครัวกับการจัดการขยะในครัวเรือน บทที่ 2 ครอบคลุมรายละเอียดการจัดการกำจัดขยะในครัวเรือน บทที่ 3 ครอบคลุมรายละเอียดการกําจัดขยะในครัวเรือน บทที่ 4 ครอบคลุมรายละเอียดการใช้ประโยชน์จากขยะในครัวเรือน บทที่ 5 ครอบคลุมรายละเอียดการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับส่วนที่ 3 ครอบคลุมเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
URI: http://ir.stou.ac.th/handle/123456789/1876
Appears in Collections:Hum-Independent study

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FULLTEXT.pdfเอกสารฉบับเต็ม8.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons